Spoločnosť STONE INDUSTRY s. r. o. začala s realizáciou projektu „Zefektívnenie výroby pomníkov zakúpením automatickej mostovej kotúčovej píly“ s kódom IROP-CLLD-P785-511-002-007


Príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 44 000,00 EUR, čo predstavuje 44 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu sú 100 000,00 EUR.

Cieľom projektu je zefektívnenie služieb poskytovaných spoločnosťou STONE INDUSTRY s.r.o. zakúpením automatickej mostovej kotúčovej píly, ktorá kombinuje extrémne jednoduché použitie v manuálnom režime, s intuitívnym programovaním pre pokročilé obrábanie: formátovanie, výrezy podľa prednastavených obrazcov, profilovanie, vŕtanie, kopírovanie, basreliéfy, písmo a ďalšie. Technológia bude zabezpečovať najmä rezanie kameňa podľa konkrétnych požiadaviek. Realizáciou projektu zavedieme nové, inovatívne spôsoby a postupy výroby. Cieľom projektu je tiež zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť vidieckeho regiónu.

Realizácia projektu naplní nasledujúce merateľné ukazovatele:

  • A103 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 1

  • A104 Počet vytvorených pracovných miest – 2

Dĺžka realizácie projektu: 9 mesiacov

Začiatok realizácie: 21.01.2022
Ukončenie realizácie: 20.10.2022

Spoločnosť STONE INDUSTRY s. r. o. začala s realizáciou projektu „Rozšírenie poskytovaných služieb nákupom úžitkového
vozidla so sklopným valníkom“ s kódom IROP-CLLD-P785-511-002-011

 

Príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 19 661,93 EUR, čo predstavuje 43,90 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu sú 44 788,00 EUR. Cieľom projektu je rozšírenie a zefektívnenie služieb poskytovaných spoločnosťou STONE INDUSTRY s.r.o. nákupom úžitkového vozidla so sklopným valníkom. Cieľom je zefektívnenie osádzania nových pomníkov resp.  rekonštrukcia stávajúcich. Predmetom projektu je nákup úžitkového vozidla, ktoré svojou šírkou vyhovuje obmedzeniam súvisiacim s ťažkou dostupnosťou techniky na cintorín a priamo k hrobom. Vozidlo bude s nadstavbou sklopného valníka, ktorý slúži hlavne na jednoduchšie nakladanie a vykladanie stavebného materiálu. Projekt má významný socio-ekonomický prínos pre vidiecky región, dôjde k zlepšeniu poskytovaných miestnych služieb pre obyvateľov regiónu. Cieľom projektu je tiež zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť vidieckeho regiónu.


Realizácia projektu naplní nasledujúce merateľné ukazovatele:

  • A103 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 1

  • A104 Počet vytvorených pracovných miest – 1

  • A101 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové – 1